Kønsligestilling

Eleverne vil se videoen om kanonværdien ’Kønsligestilling’ lave opgaver.

Læringsmål:

 • Eleven har kendskab til den historiske udvikling af kønsligestilling i Danmark.
 • Eleven har kendskab til udviklingen af kvinders rolle på arbejdsmarkedet.
 • Eleven har viden om andre landes sprog, religion og kultur.
 • Eleven kan reflektere over ligestillingen mellem kønnene i andre lande end Danmark.
 • Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd.

Opgave 1: Se videoen om kanonværdien ’Kønsligestilling’

Eleverne kan stille undre spørgsmål til videoen. Var der noget i videoen som overraskede dem eller fik dem til at reflektere? Er eleverne enige i, at kønsligestilling er en vigtig dansk værdi?

Opgave 2: Ligestilling i Danmark

Kønsligestilling er en vigtig dansk værdi, men som I så i videoen, er der stadig ikke helt ligestilling mellem kønnene. Dog er det meget bedre, end det har været.  

Eleverne skal gå sammen to og to og læse DR’s artikel ”Ændringer i samfundet ligestillede mænd og kvinder mere” om, hvad der har bidraget til ligestillingen mellem kønnene her .  De skal bruge artiklen og videoen ‘Kønsligestilling’ til at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad skete der i 1970’erne, der bidrog til ligestilling mellem kønnene?
 • Hvad ønskede Kvindebevægelsen, der voksede frem i 70’erne?
 • Er det ligestilling, at piger er ligeså gode til at spille computer som drenge?
 • Twerk-queen Louise er feminist. Hvad mener hun det betyder at være feminist?
 • Kom med to eksempler, der viser at der er ligestilling i dag.
 • Kom med to eksempler, der viser at der kunne være mere ligestilling i dag.

BONUSSPØRGSMÅL:

 • Hvem ved hvornår kvinderne fik stemmeret? (1915).
 • Hvornår er kvindernes internationale kampdag? (d. 8 marts).

Opgave 3: Flere kvinder på arbejdsmarkedet

I denne opgave skal eleverne danne sig et overblik over, hvordan kvinder og mænds rolle i samfundet og på arbejdsmarkedet har ændret sig siden deres bedsteforældres tid.

Det skal de gøre på følgende måde:

 • Eleverne skal tegne to cirkler.
 • Den ene cirkel er en kvindecirkel, den anden er en mandecirkel.
 • Eleverne skal inddele cirklerne i tre felter. I de tre felter i hver cirkel skal de skrive henholdsvis det arbejde deres bedsteforældre og forældre har varetaget.
 • I det sidste felt skal de skrive den slags arbejde, de gerne vil have, når de bliver voksne.

Klassediskussion:

 • Hvordan har arbejdet for kvinder og mænd udviklet sig siden elevernes bedsteforældres tid?
 • Er de jobs, de ønsker for sig selv anderledes end deres forældres og deres bedsteforældres?

Opgave 4: Ligestilling i andre lande

Danmark er et af de lande i verden, hvor der er mest ligestilling i mellem kønnene. Zahra fortæller i videoen, at hun gerne vil være advokat, så hun kan kæmpe for mere ligestilling i Afghanistan, hvor hun kommer fra. Ligesom Afghanistan, er der mange andre lande i verden, der ikke har den samme ligestilling som i Danmark. Eleverne skal i denne opgave side i grupper og lave en fortælling med app’en Duckling om et land i verden, hvor der ikke er ligeså stor ligestilling som i Danmark. I Politikens artikel her er der en liste over lande med den bedste og den værste ligestilling.

Fortællingen skal indeholde følgende:

 • Geografisk placering. Hvilken verdensdel, og hvilke lande grænser landet op til?
 • Antal indbyggere.
 • Hvilket sprog taler man?
 • Hvilken religion?
 • Et billede af deres nationalflag.
 • Er det et rigt eller fattig land?

Klassen gennemgår fortællingerne til slut. Eleverne kan overveje, hvorfor der ikke er ligestilling mellem kønnene i de lande.

Opgave 5: Lav et oplæg om ligestilling

Nu har eleverne arbejdet med ligestilling i Danmark, hvordan det historisk har udviklet sig, og hvordan kønsligestillingen var anderledes, da deres bedsteforældre var unge end den er i dag. De har også indsigt i, at det ikke er sådan alle steder i verden. I denne opgave skal eleverne forberede et mundligt oplæg om ligestilling.

De kan enten tage et historisk perspektiv, og fortælle om, hvordan det har udviklet sig siden deres bedsteforældres ungdom. eller de kan fortælle det fra et personligt perspektiv. Ex. Hvorfor de er glade for ligestilling, eller hvordan de mener, at der bør være mere ligestilling i Danmark.

Eleverne skal holde oplægget for resten af klassen.

Fælles Mål

Dansk

Kompetenceområde: Efter 6. Klassetrin.

Læsning Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Historie

Kompetenceområde: Efter 6. Klassetrin.

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
No items found.
Overblik over forløbet
Fag
Dansk og historie
Klassetrin
Mellemtrin
4.-6. Klasse
Undervisningstid
4-6 lektioner
Læringsmål for Forløbet
Efter forløbet bør eleverne kunne: