Klimaudfordringer i Etiopien

Etiopiens Konfliktfyldte Klima er henvendt gymnasieelever, som dykker ned i de komplekse og interagerende dynamikker mellem klimaforandringer og konflikt.  

Etiopien er et konfliktfyldt land, der præges af en lang række forskellige konflikter og komplekse dynamikker, som eksisterer på kryds og tværs af hele landet. Etiopien har siden 1991 haft en etno-føderalistisk struktur, der har bidraget til at forstærke historiske konflikter mellem etniske grupper om territorier og naturressourcer. De politiske partier er i stor grad inddelt efter etniske linjer og den politiske stabilitet er til stadighed udfordret af konflikter mellem de forskellige politiske grupper. Samtidig er klimaforandringer, som temperaturstigninger og uforudsigelige nedbørsmængder, i stigende grad blevet en udfordring for landet. Især landbruget, der beskæftiger store dele af den etiopiske befolkning, står svagt over for tørke og oversvømmelser, og en kraftig befolkningsvækst presser mængden af tilgængelige ressourcer yderligere. I sidste ende risikerer klimaforandringerne at komplicere Etiopiens mange konflikter. Klimaforandringerne har en negativ indvirkning på mange etiopieres levevilkår, eksempelvis ved at påvirke adgangen til ressourcer. Indirekte kan klimaforandringer dermed også påvirke migrations- og mobilitetsmønstre i landet og de kan styrke væbnede grupperingers popularitet. Omvæltninger som disse kan eskalere konflikter – ligesom konflikter kan komplicere politikker og indsatser, der skal mitigere klimaforandringerne.

Læs denne Webdok og se tilhørende videoer som forberedelse til elevopgaverne:

WEBDOK ETIOPIEN Læsetid: 15-20 min

Webdokken er udarbejdet i et samarbejde mellem FlygtningebørnDK og Rådet for International Konfliktløsning.

Læringsmål for forløbet:
SAMFUNDSFAG
 • Eleven får indsigt i international politik, og kan diskutere hvordan disse politiske samfundsfaglige problemstillinger udmønter sig i en mere konkret problemstilling.
 • Eleven kan sammenligne og forklare sammenhængen mellem klimaforandringer og konflikt, samt dets betydning på lokale og globale forhold.
 • Eleven lærer at analyserer og fortolke FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling for, at kunne sætte dem i relation til de problemer som Etiopien står over for, og sammen tænke løsningsorienteret.
 • Eleven kan tænke objektivt, og forklare sammenhænge og processer omkring magt og politik.
 • Eleven kan anvende samfundsvidenskabelige metoder (kvalitativ og kvantitativ metode), herunder gøre brug af interviews og tabeller.
 • Eleven kan bruge deres viden om en konkret politisk problemstilling, og sætte den i relation til dansk udenrigs, sikkerheds og international politik ved at diskuterer de forskellige politiske partiers holdninger og meninger i forhold til denne.
 • Eleven kan tænke løsningsorienteret med et kritisk blik.
DANSK
 • Eleven får opgaver der veksler mellem skriftligt arbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde.
 • Eleven kan arbejde selvstændigt med skriftlige opgaver.
 • Eleven lærer at arbejde med den mundtlige fremstilling.
 • Eleven kan forholde sig analytisk, og få kendskab til forskellige udtryksformer i det mediemæssige stofområde, som også kan være eksamensforberedende.
 • Eleven, med udgangspunkt i empirisk materiale, kan udvikle deres evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.
 • Eleven kan bruge forskellige kilder målrettet og kritisk.
 • Eleven lærer at sammentænke flere af FN’s Verdensmål og formår at sætte dem i relation til konflikt.

Kernestof
KOMPETENCE, FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:
Jordkloden og dens klima
Sociale og kulturelle forhold
Menneskerettigheder og ligestilling
Overblik over forløbet
Fag
Samfundsfag, Dansk, Geografi, Natur/Teknologi og Historie.
Klassetrin
Ungdomsudd.
Gymnasie
Undervisningstid